Centrum Voor Intuïtieve Ontwikkeling

VVET RBCZ KTNO BATC CRKBO

Organisatie CVIO

CVIO is een Centrum voor intuïtieve ontwikkeling en opleidingsinstituut en geeft opleiding in het werken met het energetisch systeem.

Vanuit een holistische energetische visie krijgt de deelnemer mogelijkheden aangereikt om zijn eigen intuïtieve en energetische vermogens te leren herkennen, te ontwikkelen en toe te passen.

De basisopleidingen zijn er op gericht de eigen intuitie te ontwikkelen. CVIO kent een eenjarige  voorbereidende beroepsopleiding op MBO-niveau  en een  vierjarige jarige beroepsopleiding voor Holistisch energetisch therapeut . De vierjarige beroepsopleiding  richt zich op  het beroepsmatig inzetten van intuïtieve vaardigheden en kan ook gedaan worden door diegenen die zich bewust willen worden wie ze zijn, contact willen maken met gevoelens en gedachten en deze toegankelijk maken voor zich zelf.

De algemene leiding berust bij de opleidingscoördinator Margriet de Boer. Zij is de oprichtster van CVIO en is eindverantwoordelijk voor de organisatie en activiteiten als geheel.

 

De opleidingscoördinator, studiecoördinator en stage coördinator vormen samen een managementteam. Besluitvorming vind plaats in het managementteam.

CVIO heeft voor basisopleidingen en beroepsopleiding een werkveld adviescommissie (WAC). Zij adviseren ten aanzien van de ontwikkelingen in het werkveld Holistische energetische therapie en de betekenis daarvan voor het onderwijs.

Organisatie CVIO

Margriet de Boer Opleidingcoördinator
Kiki de Jonge Psycholoog en studiecoördinator
Greetje Visser Registerpodoloog
Gon Mostert Resultaat en ontwikkel gerichte business consultant
Jaap de Boer Stage coördinator prakrijkbegeleider

Jacoba Wierstra ,Alie Kesimaat , Tjitske Postma , Diana ter Heegde en Joke v d Galien  maken deel uit van de examencommissie

Verder zijn er ook gastdocenten en medewerkers betrokken bij CVIO

Accreditatie

VVET Verbond Van Energetische Therapeuten
RBCZ Register Beroepsoefenaren Complementaire Zorg
KTNO Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen .       Erkend door de beroepsorganisatie BATC
BATC Stichting Belangen Associatie Therapeut en Consument
CRKBO Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (opleidingen CVIO voldoen aan de door de overheid gestelde eisen)

 

Toegangsovereenkomst UWV

CVIO heeft in het kader van de re-integratie bevorderende taak van UWV een overeenkomst in het kader van uitvoering van scholing en / of functiegerichte vaardigheidstrainingen met UWV gesloten.

Basiswerkvorm healing

Deze werkvorm richt zich op het bewust maken van eigen energieveld (aura). Hierbij wordt gebruik gemaakt van energieen in en om het lichaam. Via handoplegging op het lichaam of het werken in de aura wordt de helende kracht van de client geraakt, waardoor het lichaam en de geest op een nieuwe manier in harmonie komen. Bij het werken met de 7 levensgebieden of chakra's worden 3 invalshoeken, lichaam, intuitie en communicatie belicht.

Lichaam en energie

Binnen de esoterie gaat men ervan uit dat de mens naast het fysieke waarneembare lichaam ook een fijnstoffelijk lichaam heeft

Intuïtie en energie

Een tweede uitgangspunt vormen de intuïtieve vermogens. Onze aandacht en onze manier van denken hebben een sterke invloed op onze energiehuishouding.

Communicatie en energie

De derde pijler van het werken met energieën wordt gevormd door overdracht van energieën. In het contact met onze omgeving vindt een voortdurende wisselwerking plaats met energievelden. Vaak zijn we ons hiervan niet bewust.

Basiswerkvorm reading

Dit is een intuïtieve waarneming van het energieveld in en om het lichaam. Dit kan waargenomen worden in de vorm van beelden, geluiden of door te voelen, weten of te ruiken. In contact met de omgeving vindt er een voortdurende wisselwerking plaats met deze energievelden, waar we ons niet bewust van zijn.
Onze zichtbare wereld, het universum, bestaat uit energie en als zodanig is alles met elkaar verbonden. Energie beweegt voortdurend. Vanuit deze beweging/trilling staan we in verbinding met elkaar. Hierdoor kan het energieveld worden gelezen en vertaald in praktische informatie.

Een reading biedt de mogelijkheid om vanuit een ruimer perspectief eigen antwoorden te vinden en geeft inzicht en stimuleert keuzes te maken. De client krijgt op deze manier overzicht van zijn eigen levenssituatie. Deze informatie kan een helend effect hebben en het bewustzijnsproces positief beoordelen.

Supervisie door middel van Reading / Healing

Dit is een persoonlijke begeleidingsvorm bij het leerproces.
Met Reading kan er informatie verkregen worden op processen die actueel zijn en die aandacht behoeven en bewustwording.
Met Healing kan het proces afgestemd op de behoefte het proces de juiste terugkoppeling krijgen.

Het is hierbij belangrijk dat de essentie van het proces (probleem / blokkade) naar boven wordt gehaald zodat er ook wezenlijk iets mag veranderen.

 

Holistisch Energetisch Therapeut

De holistisch energetische therapie steunt op kennis van het energetisch lichaam (aura) en chakra's, kennis van psychopathologie, medische basiskennis, kennis van de energetische verbanden tussen organen, kennis van energetische gezondheidszorg en intuïtieve kennis en ervaring.