Centrum Voor Intuïtieve Ontwikkeling

VVET RBCZ KTNO BATC CRKBO

Overzicht beroepsopleiding

De opleiding Holistisch energetisch therapeut is een 4 jarige beroepsopleiding op HBO niveau die in deeltijd wordt aangeboden. Holistische energetische therapie is een complementaire geneeswijze met het energetische aspect als specifieke invalshoek. De opleiding beoogt het verwerven van kennis en het ontwikkelen van vaardigheden die gericht zijn op het uitoefenen van een therapie in relatie met de mens als geheel. Hoewel de opleiding heel goed kan dienen voor eigen ontwikkeling is de opleiding primair gericht op latere beroepsuitoefening. Afgestudeerden van de opleiding holistisch energetisch therapeut beschikken over kennis en vaardigheden conform de verwachtingen van de overheid en samenleving. De opleiding is geaccrediteerd door de VVET, BATC,CAT,LVNG,NVST en geregistreerd bij het  KTNO en CRKBO

Het studieprogramma is modulair opgebouwd. Elke module bestaat uit 10 bijeenkomsten en wordt afgesloten met een moduleopdracht of toets. Omdat alle modules in deze opleiding op elkaar zijn afgestemd vormen ze een samenhangend geheel . Deze modulaire opbouw van deze opleiding biedt bovendien de mogelijkheid om de studie op eigen tempo te volgen.

In het vierde jaar van de beroepsopleiding is er een  praktijkstage met als doel  de vaardigheden en kennis die is opgedaan  tijdens de studie in de praktijk te brengen.

 

1e module 2e module 3e module
Het eerste jaar (Intuïtieve ontwikkeling)
 • Meditatie visualisatie
 • Jezelf verbinden met de aarde
 • Contact maken met je intuïtie
 • Bepalen van je eigen ruimte
 • Bewustwording van koorden
 • Contact maken met voelen
 • Verkenningstochten in eigen energiesysteem
 • Dans en beweging

 

1e module 2e module 3e module
Het tweede jaar
 • De principes van het werken met energie
 • De verbanden tussen processen op verschillende bewustzijnsniveaus.
 • Beroepshouding.
 • Ontwikkelingspychologie
 • Healing via het zelfbewustzijn
 • Belangrijke chakra's en hun psychologische functies
 • Introspectie en healing
 • De lagen van de aura en hun functie
 • Chakra diagnose
 • Energieblokkade en afweermechanisme
 • De 7 niveaus van het healingproces
 • Werkvorm healing toepassen
 • Toetsing

 

1e module 2e module 3e module
Het derde jaar
 • Anatomie / Fysiologie / Pathologie
 • Energetische aspecten, waaronder energetische verbanden leggen tussen de organen
 • Healing in de praktijk
 • Vervolg op de eerste module AFP
 • Taken met betrekking tot anamnese en energetische diagnose
 • Toetsing
 • Psychologie en psychopathologie
 • Energetische aspecten van karakterstructuren
 • Toetsing

 

1e module 2e module 3e module
Het vierde jaar
 • Werken met de basiswerkvorm reading
 • Imaginatie als werkmethode
 • Therapeutische taken m.b.t. energetische diagnose
 • Readingstechnieken toepassen
 • Healing met reading verbinden
 • Problemen herkennen en concretiseren
 • Toepassen van eigen werkmethode en leerervaring
 • Toetsing m.b.t. een holistische energetische anamnese en diagnose
 • Communicatieve vervaardigheden
 • Theoretische kennis en praktische handelingen en adviezen communiceren
 • Opzetten van eigen praktijk, praktijkvorming als zelfstandig therapeut

 

Contacturen: Volgen van de lesmodules 360 contactlesuren, huiswerk  en vaardigheidstraining 2280 uur , praktijkopdrachten 600 uur, literatuur, 445 uur, scriptieopdracht 120  uur, tentamens/examen 40 uur, supervisie 40 uur. Medische Basiskennis en Psychosociale basiskennis ( te behalen via Con Amore, 1400 uur .Totaal: 5265  uren (188 ECTs). De studiebelasting is per week + 20 uur.

Kosten:Eerste jaar € 1050,- Gespreide betaling in drie termijnen van € 350,- .Tweede, derde en vierde jaar  € 1350,- per jaar . Gespreide betaling in drie termijnen € 450,- De opleiding werkt met een syllabi die door de docenten worden geschreven. Bij de kosten zijn niet inbegrepen literatuurkosten (ongeveer € 450,-), supervisie, € 855,-  Praktijkstage  € 200,-   examen  €   400,-              

 

Boekenlijst voor deze opleiding , verplichte boeken*

Handboek CHAKRA psychologie van Anodea Judith* ISBN 90-230-0954-1
De Transperante mens Bertien van Woelderen ISBN 90-489-0029-9

De zichtbare en de onzichtbare mens Bertien van Woelderen

Van geest tot lichaam Paulus Rijntjes en Magnolia Heijboer*

ISBN 978-906030706-9

ISBN 90-202-5210-0

Anatomie en Fysiologie van de Mens. Ludo Gregoire

Pathologie IJbelien Jungen Marjella Zaagman-van Buuren

ISBN 9789006950953

ISBN 903134573 3

Psychologie een inleiding 7e editie ISBN 9789043021678
Psychiatrie J.S. Reedijk* ISBN 90-90-352-1664-4
Licht op Aura van Barbera Brennan* ISBN 90-230-0731-X
Bronnen van licht Barbera Brennan ISBN 90-230-0848-0
Liefde in wonderland R. Boswijk-Hummel* ISBN 90-6020-756-4

 

Basiswerkvorm healing

Deze werkvorm richt zich op het bewust maken van eigen energieveld (aura). Hierbij wordt gebruik gemaakt van energieen in en om het lichaam. Via handoplegging op het lichaam of het werken in de aura wordt de helende kracht van de client geraakt, waardoor het lichaam en de geest op een nieuwe manier in harmonie komen. Bij het werken met de 7 levensgebieden of chakra's worden 3 invalshoeken, lichaam, intuitie en communicatie belicht.

Lichaam en energie

Binnen de esoterie gaat men ervan uit dat de mens naast het fysieke waarneembare lichaam ook een fijnstoffelijk lichaam heeft

Intuïtie en energie

Een tweede uitgangspunt vormen de intuïtieve vermogens. Onze aandacht en onze manier van denken hebben een sterke invloed op onze energiehuishouding.

Communicatie en energie

De derde pijler van het werken met energieën wordt gevormd door overdracht van energieën. In het contact met onze omgeving vindt een voortdurende wisselwerking plaats met energievelden. Vaak zijn we ons hiervan niet bewust.

Basiswerkvorm reading

Dit is een intuïtieve waarneming van het energieveld in en om het lichaam. Dit kan waargenomen worden in de vorm van beelden, geluiden of door te voelen, weten of te ruiken. In contact met de omgeving vindt er een voortdurende wisselwerking plaats met deze energievelden, waar we ons niet bewust van zijn.
Onze zichtbare wereld, het universum, bestaat uit energie en als zodanig is alles met elkaar verbonden. Energie beweegt voortdurend. Vanuit deze beweging/trilling staan we in verbinding met elkaar. Hierdoor kan het energieveld worden gelezen en vertaald in praktische informatie.

Een reading biedt de mogelijkheid om vanuit een ruimer perspectief eigen antwoorden te vinden en geeft inzicht en stimuleert keuzes te maken. De client krijgt op deze manier overzicht van zijn eigen levenssituatie. Deze informatie kan een helend effect hebben en het bewustzijnsproces positief beoordelen.

Supervisie door middel van Reading / Healing

Dit is een persoonlijke begeleidingsvorm bij het leerproces.
Met Reading kan er informatie verkregen worden op processen die actueel zijn en die aandacht behoeven en bewustwording.
Met Healing kan het proces afgestemd op de behoefte het proces de juiste terugkoppeling krijgen.

Het is hierbij belangrijk dat de essentie van het proces (probleem / blokkade) naar boven wordt gehaald zodat er ook wezenlijk iets mag veranderen.

 

Holistisch Energetisch Therapeut

De holistisch energetische therapie steunt op kennis van het energetisch lichaam (aura) en chakra's, kennis van psychopathologie, medische basiskennis, kennis van de energetische verbanden tussen organen, kennis van energetische gezondheidszorg en intuïtieve kennis en ervaring.