Centrum Voor Intuïtieve Ontwikkeling

VVET RBCZ KTNO BATC CRKBO

Examen beroepsopleiding

Het examen en de onderliggende examen eisen voor het voor het diploma van Holistisch energetisch therapeut zijn gebaseerd op de kwaliteitsstructuur en de daaraan gekoppelde eindtermen van het beroepsprofiel Holistisch energetisch therapeut en eindtermen van psychosociale basiskennis en medische basiskennis.

Het  theorie examen : Kennis van de energetische werkvormen (reading/healing), psychosociale basiskennis ,medische basiskennis en energetische aspecten ( energetische verbanden tussen geest en lichaam) worden in multiple choice toetsvorm afgenomen.In het tweede,derde en vierde jaar worden deeltoetsen op de theorie gedaan.De resutaten tellen voor 30% mee in het eindcijfer van het theoretisch eindexamen.

Het  praktijkexamen is  toets waarin met werkvormen reading/healing  wordt aangetoond hoe  holistisch energetisch therapeut kruisverbanden legt tussen alle aspecten van de mens als geheel. (fysiek, emotioneel, mentaal, psychosociaal en spiritueel) Zo laat de kandidaat zien hoe  vanuit een juiste beroepshouding gecommuniceerd   wordt en  hoe de theoretische kennis verbonden  wordt met intuïtieve kennis/bewustzijn en ervaring.
Tijdens het praktijkexamen is er naast de examencommisie bestaande uit drie personen  een gecommiteerde aanwezig van de beroepsvereniging VVET. Gedurende de opleiding is  er in jaar 4 de mogelijkheid om  een praktijkstage te lopen. De resultaten tellen voor 30% mee in het eindcijfer van het praktijkexamen.

Zowel theorie-examen als praktijkexamen moeten met een voldoende worden afgerond

Ter afronding is er een eindgesprek, waarin de eindscriptie wordt gepresenteerd. Deze srcriptie moet een persoonlijk verslag zijn van de opgedane leerervaringen  en de verkregen inzichten.

De aanmelding voor het examen vindt plaats met een daartoe bestemd aanmeldingsformulier. Herkansing is binnen 6 maanden.

-> Examenreglement

Basiswerkvorm healing

Deze werkvorm richt zich op het bewust maken van eigen energieveld (aura). Hierbij wordt gebruik gemaakt van energieen in en om het lichaam. Via handoplegging op het lichaam of het werken in de aura wordt de helende kracht van de client geraakt, waardoor het lichaam en de geest op een nieuwe manier in harmonie komen. Bij het werken met de 7 levensgebieden of chakra's worden 3 invalshoeken, lichaam, intuitie en communicatie belicht.

Lichaam en energie

Binnen de esoterie gaat men ervan uit dat de mens naast het fysieke waarneembare lichaam ook een fijnstoffelijk lichaam heeft

Intuïtie en energie

Een tweede uitgangspunt vormen de intuïtieve vermogens. Onze aandacht en onze manier van denken hebben een sterke invloed op onze energiehuishouding.

Communicatie en energie

De derde pijler van het werken met energieën wordt gevormd door overdracht van energieën. In het contact met onze omgeving vindt een voortdurende wisselwerking plaats met energievelden. Vaak zijn we ons hiervan niet bewust.

Basiswerkvorm reading

Dit is een intuïtieve waarneming van het energieveld in en om het lichaam. Dit kan waargenomen worden in de vorm van beelden, geluiden of door te voelen, weten of te ruiken. In contact met de omgeving vindt er een voortdurende wisselwerking plaats met deze energievelden, waar we ons niet bewust van zijn.
Onze zichtbare wereld, het universum, bestaat uit energie en als zodanig is alles met elkaar verbonden. Energie beweegt voortdurend. Vanuit deze beweging/trilling staan we in verbinding met elkaar. Hierdoor kan het energieveld worden gelezen en vertaald in praktische informatie.

Een reading biedt de mogelijkheid om vanuit een ruimer perspectief eigen antwoorden te vinden en geeft inzicht en stimuleert keuzes te maken. De client krijgt op deze manier overzicht van zijn eigen levenssituatie. Deze informatie kan een helend effect hebben en het bewustzijnsproces positief beoordelen.

Supervisie door middel van Reading / Healing

Dit is een persoonlijke begeleidingsvorm bij het leerproces.
Met Reading kan er informatie verkregen worden op processen die actueel zijn en die aandacht behoeven en bewustwording.
Met Healing kan het proces afgestemd op de behoefte het proces de juiste terugkoppeling krijgen.

Het is hierbij belangrijk dat de essentie van het proces (probleem / blokkade) naar boven wordt gehaald zodat er ook wezenlijk iets mag veranderen.

 

Holistisch Energetisch Therapeut

De holistisch energetische therapie steunt op kennis van het energetisch lichaam (aura) en chakra's, kennis van psychopathologie, medische basiskennis, kennis van de energetische verbanden tussen organen, kennis van energetische gezondheidszorg en intuïtieve kennis en ervaring.