Centrum Voor Intuïtieve Ontwikkeling

VVET RBCZ KTNO BATC CRKBO

Beroepsopleiding Holistisch Energetisch Therapeut

Inleiding

De beroepsopleiding is in het eerste jaar gericht op verdere verdieping van de eigen intuitieve ontwikkeling. Het vervolg richt zich op het beroepsmatig inzetten van de intuitieve vaardigheden. Na de opleiding van Holistisch Energetisch Therapeut kan men bewust omgaan met : De principes van het werken met energie; In de energieniveaus kruisverbanden leggen tussen alle aspecten van de mens als geheel (fysiek, emotioneel, mentaal, psycho-sociaal en spiritueel), welke aansluit  bij het harmoniesysteem in ieder mens. Essentiele kernwoorden die horen bij een goede beroepshouding van een holistisch energetisch therapeut zijn: Neutraliteit, gronding, vrij van oordeel, integriteit, empathie, warmte, acceptatie, respect en reflectie.

De beroepsopleiding bestaat uit 4 jaar met gemiddeld 30 dagdelen per jaar. De opleiding is theoretisch, ervarings- en praktijkgericht. In de opleiding bij CVIO wordt de betekenis van de processen van het energetisch systeem verder uitgediept, doorgrond, doorleefd en geintegreerd.

Toelatingsniveau is minimaal MBO+ werk-en denk niveau .In het eerste jaar wordt een goede basis gelegd voor intuitieve ontwikkeling Voor toelating  krijgt men een intakegesprek . Wanneer de deelnemer elders een basis opleiding intuitieve ontwikkeling heeft gedaan kan na intake en vaststelling hiervan besloten worden dat de deelnemer kan instromen in het 2e jaar van de beroepsopleiding.

De beroepsopleiding wordt afgesloten met een  examen .Een eindgesprek waarin de deelnemer de eindscriptie presenteert.

In de opleiding leert men werken met de basiswerkvormen healing en reading. Daarnaast wordt er in de opleiding aandacht besteed aan het ontwikkelen van een professionele beroepshouding door integratie van kennis,vaardigheden, houding en gedrag. Daarbij krijgen communicatie en het opzetten van de praktijk in aparte modules de aandacht.  Na afronding van de opleiding kan de afgestudeerde holistisch energetisch therapeut zelfstandig clienten behandelen op een daadwerkelijke additieve wijze, aanvullend op de reguliere geneeskunde.

Met het diploma van Holistisch Energetisch Therapeut kan men zich als geregistreerd therapeut aansluiten bij een aantal beroepsverenigingen.

 

Start nieuwe groep 2019

Op maandagmiddag    9  september  (13.30-16.00)  start de 2e jaarsgroep voor de beroepsopleiding voor Holistisch Energetisch Therapeut.

 

Basiswerkvorm healing

Deze werkvorm richt zich op het bewust maken van eigen energieveld (aura). Hierbij wordt gebruik gemaakt van energieen in en om het lichaam. Via handoplegging op het lichaam of het werken in de aura wordt de helende kracht van de client geraakt, waardoor het lichaam en de geest op een nieuwe manier in harmonie komen. Bij het werken met de 7 levensgebieden of chakra's worden 3 invalshoeken, lichaam, intuitie en communicatie belicht.

Lichaam en energie

Binnen de esoterie gaat men ervan uit dat de mens naast het fysieke waarneembare lichaam ook een fijnstoffelijk lichaam heeft

Intuïtie en energie

Een tweede uitgangspunt vormen de intuïtieve vermogens. Onze aandacht en onze manier van denken hebben een sterke invloed op onze energiehuishouding.

Communicatie en energie

De derde pijler van het werken met energieën wordt gevormd door overdracht van energieën. In het contact met onze omgeving vindt een voortdurende wisselwerking plaats met energievelden. Vaak zijn we ons hiervan niet bewust.

Basiswerkvorm reading

Dit is een intuïtieve waarneming van het energieveld in en om het lichaam. Dit kan waargenomen worden in de vorm van beelden, geluiden of door te voelen, weten of te ruiken. In contact met de omgeving vindt er een voortdurende wisselwerking plaats met deze energievelden, waar we ons niet bewust van zijn.
Onze zichtbare wereld, het universum, bestaat uit energie en als zodanig is alles met elkaar verbonden. Energie beweegt voortdurend. Vanuit deze beweging/trilling staan we in verbinding met elkaar. Hierdoor kan het energieveld worden gelezen en vertaald in praktische informatie.

Een reading biedt de mogelijkheid om vanuit een ruimer perspectief eigen antwoorden te vinden en geeft inzicht en stimuleert keuzes te maken. De client krijgt op deze manier overzicht van zijn eigen levenssituatie. Deze informatie kan een helend effect hebben en het bewustzijnsproces positief beoordelen.

Supervisie door middel van Reading / Healing

Dit is een persoonlijke begeleidingsvorm bij het leerproces.
Met Reading kan er informatie verkregen worden op processen die actueel zijn en die aandacht behoeven en bewustwording.
Met Healing kan het proces afgestemd op de behoefte het proces de juiste terugkoppeling krijgen.

Het is hierbij belangrijk dat de essentie van het proces (probleem / blokkade) naar boven wordt gehaald zodat er ook wezenlijk iets mag veranderen.

 

Holistisch Energetisch Therapeut

De holistisch energetische therapie steunt op kennis van het energetisch lichaam (aura) en chakra's, kennis van psychopathologie, medische basiskennis, kennis van de energetische verbanden tussen organen, kennis van energetische gezondheidszorg en intuïtieve kennis en ervaring.